ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

tabian new

newรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารด้านพัสดุฯ

ระกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"update2

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แก้ไขข้อความหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีคัดเลือกฯ ส่วนที่ 2 (26 มิ.ย.60)update2

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชี  (ไฟล์ word)

ยุทธศาสตร์ชาติ 60 ปี 6 ด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 5 ด้านและนโยบายสำคัญของรัฐบาลnew2 e0

 
alt alt

1 copyด่วนมาก ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหา และ เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP ระยะที่3) รุ่นที่18(เฉพาะส่วนกลาง)new2 e0

1 copyด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ.2554 ถึง 2557 (ให้นำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ไปยังอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 7 ก.ค.60)new2 e0

ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel 1. PO ที่มีมูลค่าคงเหลือ 1 ล้านบาทขึ้นไป 2.PO ที่มีมูลค่าคงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1 copyดาวน์โหลดร่างระเบียบกระทรวงการคลังnew2 e0 

1 copyเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ให้นำเอกสารมาในวันประชุม วันที่ 26 เมษายน 2560)new ดาวน์โหลดเอกสาร1.เอกสารอนุมัติและกำหนดการ2.ประวัติวิทยากร3.เปรียบเทียบพ.ร.บ.กับระเบียบเดิม 3-1/3-2 4.พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 5.เอกสารบรรยาย 5-1/5-2/5-3

1 copy"รายงาน PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2560"new

1 copyดำเนินการปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1มีนาคม 2560new

1 copyมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ข 1368/2559 ลว. 14 ตุลาคม 2559)new2 e0

1 copyอัตราค่าขายเอกสารในการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)new

1 copyรหัสงบประมาณ ปี 2560 new2 e0

- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

- ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

 
alt alt
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย