ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bandner-vdo-pachom-egp-02

bannernew

kosang copy

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"update2

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แก้ไขข้อความหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีคัดเลือกฯ ส่วนที่ 2(26 มิ.ย.60)update2

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชี(ไฟล์ word)

ยุทธศาสตร์ชาติ 60 ปี 6 ด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 5 ด้านและนโยบายสำคัญของรัฐบาลnew2 e0

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

1.  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการดำเนินการตาม พรบ.ฯ โดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี

2. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2560  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

3. ตัวอย่างแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่  และเจ้าหน้าที่

 
alt alt

1 copyรายงาน po ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปีกันยายน 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 new2 e0

1 copyด่วนที่สุดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างnew2 e0

1 copyหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน(PO)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายละเอียดการขยายระยะเวลาเบิกจ่าย...new2 e0

1 copyมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุnew2 e0

1 copyซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1 copyด่วนที่สุด กพด/1504/2560คู่มือการใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบ สขร.1)รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (หน่วยงานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ บันทึกข้อมูลสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ให้เป็นไปตามแบบ สขร.1 ทุกวิธีจัดหา) เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่สัญญาลงนามวันที่ 1 สิงหาคม 2560 1 copyบันทึกข้อความ 1 copy_copyคู่มือการใช้งาน

1 copy"รายงาน PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2560"new

1 copyดำเนินการปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1มีนาคม 2560new

1 copyอัตราค่าขายเอกสารในการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)new

 

 

 

 

 

 

 
alt alt
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย