แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User


เอกสารและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กระดาษทำการ)

2. คู่มือการบันทึกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

3. กรณีศึกษา : การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

4. กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. สาธิตการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP