ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เขียนโดย Super User

 

 

 ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร CPP จัดโดยกรมบัญชีกลาง บรรยายโดย อ.สุธิษา จารุเมธาวิทย์  (จัดทำโดย อ.ณัฐชนนท ศิริพงษ์สุรภา)