เขียนโดย Super User

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (แก้ไขปรับปรุง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558)
 • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)
 • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559)
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่ 16 กันยายน  2553)
 • การจ้างเอกชนดำเนินงาน
  • หนังสือที่ กค 0406/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
  • หนังสือที่ กค 4/ว 337 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547