ตัวอย่างแบบพิมพ์ (พด.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:17 น.

ลำดับ

รหัส พด.

ชื่อแบบพิมพ์  (ดาวน์โหลดทั้งหมด)

1

พด.01

รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า

2

พด.02

รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แก้ไขไฟล์แนบ)

3

พด.03

ลำดับทางเดินรายงานความต้องการพัสดุ

4

พด.04

ทะเบียนรายงานความต้องการพัสดุ

5

พด.05

ใบแจ้งราคาครั้งหลังสุด/ราคากลางหรือราคามาตรฐาน

6

พด.06

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการซื้อโดยวิธีพิเศษ

7

พด.07

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการจ้างโดยวิธีพิเศษ

8

พด.08

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการซื้อโดยวิธีตกลงราคา หรือวิธีกรณีพิเศษ(ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

9

พด.09

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือวิธีกรณีพิเศษ  (แก้ไขไฟล์แนบ) (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

10

พด.12

ใบรับซองราคา

11

พด.13

ใบรับซองสอบราคา

12

พด.14

บัญชีขอรับเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา

13

พด.15

บัญชีส่งใบประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

14

พด.16

ใบเปรียบเทียบราคา

15

พด.17

ใบเปรียบเทียบราคาจ้างก่อสร้าง

16

พด.18

ทะเบียนรับซองประกวดราคา

17

พด.19

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)

18

พด.20

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) - แก้ไใหม่ตามคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

19 

พด.20-1

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

20 

 พด.20-2

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

21

พด.20-3

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินประกันผลงาน) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

22

พด.21

หนังสือวางหลักประกันสัญญา

23

พด.22

ใบสั่งซื้อ (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึก ผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

24

พด.22-1

ใบสั่งซื้อ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

25

พด.23

ใบสั่งจ้าง(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

26

พด.23-1

ใบสั่งจ้าง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

27

พด.24

ทะเบียนคุมใบสั่ง

28

พด.25

ทะเบียนคุมใบสำคัญจากใบสั่ง

29

พด.26

ทะเบียนคุมสัญญา

30

พด.27

ทะเบียนสัญญา

31

พด.28

บัตรสถิติราคาการซื้อ

32

พด.29

บัตรสถิติราคาการจ้าง

33

พด.30

ทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจำวัน

34

พด.31

ทะเบียนรับประจำวัน

35

พด.32

ใบเบิก-จ่ายพัสดุ

36

พด.33

ใบจ่ายวัสดุ

37

พด.34

ทะเบียนจ่ายประจำวัน

38

พด.35

บัตรพัสดุประจำคลังพัสดุ

38

พด.36

ใบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

40

พด.37

ใบแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

41

พด.38

รายงานการตรวจรับพัสดุ

42

พด.39

รายงานการตรวจการจ้าง

43

พด.40

ใบตรวจรับพัสดุ

44

พด.41

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด

45

พด.42

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งสัญญา (แก้ไขแบบฟอร์มใหม่ เมื่อ 26 ธันวาคม 2554)

46

พด.43

บัญชีวัสดุ

47

พด.44

ใบรับสิ่งของ

48

พด.45

ใบจ่ายยืมพัสดุ

49

พด.47

บัตรงบหน้าครุภัณฑ์

50

พด.48

รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ

51

พด.49

รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ์

52

พด.50

แบบรายงานประจำปีบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด

53

พด.54

หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

54

พด.55

บัญชีพัสดุที่ขอจำหน่าย

55

พด.56

บัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ชำรุด

56

พด.57

ประกาศขายทอดตลาด

57

พด.58

ใบเสนอราคาซื้อพัสดุ ขายทอดตลาด

58

พด.59

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

59

พด.59-1

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

60

พด.ุ62

ใบสั่งเช่า (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

61

พด.62-1

ใบสั่งเช่า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 14:18 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย