ตัวอย่างหนังสือ-แบบฟอร์ม ปรับใช้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 21:17 น.
  
  ลำดับ     ชื่อตัวอย่างเอกสาร  
 

เอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด  (word)

1

2011-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยวิธีตกลงราคา

2

2012-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีตกลงราคา

3

2021-บันทึก-รายงานขอซื้อ โดยวิธีกรณีพิเศษ

4

2022-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีกรณีพิเศษ

5

2031-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยวิธีพิเศษ

6

2032-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีพิเศษ

7

2033-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยวิธีพิเศษ

8

2041-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยสอบราคา

9

2042-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยสอบราคา

10

2043-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยสอบราคา

11

2051-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยประกวดราคา

12

2052-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยประกวดราคา

13

2053-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง โดยประกวดราคา

14

2061-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15

2062-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16

2063-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17

2071-ตัวอย่างประกาศสอบราคาซื้อ

18

2072-ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้าง

19

2073-ตัวอย่างประกาศสอบราคาเช่า

20

2074-ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

21

2081-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ

22

2082-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง

23

2083-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาเช่า

24

2084-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

25

2091-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26

2092-ตัวอย่างประกาศจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

27

2093-ตัวอย่างประกาศจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28

2100-ตัวอย่างรายงานผลการรับซองสอบราคา

 

ตัวอย่างหนังสือการบริหารสัญญา ดาวน์โหลด  (word)

29

3011-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานซื้อ)

30

3012-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานจ้างทั่วไป)

31

3013-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานจ้างก่อสร้าง)

32

3014-ตัวอย่างหนังสือเร่งเตือนให้ไปทำสัญญา

33

3015-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาจ้างกรณีพิเศษ   จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

34

3016-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาจ้างกรณีพิเศษ   จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า(ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

35

3017-ตัวอย่างหนังสือเตือนให้ส่งมอบของ   (กรณีออกใบสั่ง)

36

3018-ตัวอย่างหนังสือเตือนให้ส่งมอบของ   (กรณีทำสัญญา)

37

3019-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาซื้อขาย)

38

3020-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาจ้าง)

39

3021-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

40

3022-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาจ้าง)

41

3023-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

42

3024-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาซื้อขาย)

43

3025-ตัวอย่างหนังสือแจ้งปรับเนื่องจากส่งของเกินกำหนดอายุสัญญา   (สัญญาซื้อขาย)

44

3026-ตัวอย่างหนังสือแจ้งปรับเนื่องจากส่งมอบงานเกินกำหนดอายุสัญญา (สัญญาจ้างก่อสร้าง)

45

3027-ตัวอย่างบันทึกรายงานขออนุมัติปรับงานซื้อ

46

3028-ตัวอย่างหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาซื้อและให้นำค่าปรับไปชำระ

47

3029-ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ธนาคารชำระค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ   (สัญญาซื้อ)

48

3030-บันทึกขอถอนหนังสือค้ำประกัน

49

3031-ตัวอย่างหนังสือระงับการจำหน่ายโอนพันธบัตร

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

50

4011-ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อพัสดุเข้าขนย้ายสิ่งของ

51

4012-ตรายางงานคลังพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 14:18 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย