แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กพด.1667/2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : e-GP) 262
2 ผอ.พด.6772/2560 เรื่อง แนวทางเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน 202
3 เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ 1906
4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อร้างชลประทาน" 848
5 รวมคำสังกรมชลประทานด้านพัสดุ 883
6 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 15 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 881
7 ด่วนที่สุด กกพ 1110/2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 2254
8 กกพ 652/2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (เพิ่มเติมใหม่) 2565
9 เอกสารประกอบการบรรยาย : การประชุมชี้แจงเพื่อติตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการพัสดุ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 5075
10 เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 12904
11 การรายงานผลงานก้าวหน้าของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 3361
12 ตัวอย่างเอกสารดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 5047
13 แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 71512
14 หลักเกณฑ์การประเมินราคาของซากเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 5315
15 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีปริมาณงานเพิ่มหรือลดตามรายการที่กำหนดในสัญญา และกรณีปริมาณงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดในสัญญาฯ 4387
16 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน เอกสารการบริหารสัญญา 69805
17 กกพ.3853/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และทำสัญญาในลักษณะต่อเนื่อง 2843
18 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9 กันยายน 2554 (รวมหนังสือเวียนกองพัสดุ ปีงบประมาณ 2554) 4221
19 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 3687
20 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 4003
21 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างทั่วไป) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 3130
22 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวบรวมในรูปแบบไฟล์ PDF) - ปรับปรุงครั้งที่ 1 4055
23 วิธีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีตกลงราคากรณีไม่มีสถานที่เก็บ 13400
24 แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ (งานซ่อมใหญ่) 3444
25 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญาที่เงื่อนไขในการจัดหาครุภัณฑ์ 4577
26 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีบอกเลิกสัญญา) 20018
27 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 9151
28 การจำหน่ายพัสดุ 7797
29 แนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5733
30 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 5084
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย