แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ 1607
2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อร้างชลประทาน" 783
3 รวมคำสังกรมชลประทานด้านพัสดุ 737
4 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 15 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 831
5 ด่วนที่สุด กกพ 1110/2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 2176
6 กกพ 652/2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (เพิ่มเติมใหม่) 2512
7 เอกสารประกอบการบรรยาย : การประชุมชี้แจงเพื่อติตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการพัสดุ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 5025
8 เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 12799
9 การรายงานผลงานก้าวหน้าของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 3311
10 ตัวอย่างเอกสารดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 4904
11 แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 71487
12 หลักเกณฑ์การประเมินราคาของซากเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 5266
13 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีปริมาณงานเพิ่มหรือลดตามรายการที่กำหนดในสัญญา และกรณีปริมาณงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดในสัญญาฯ 4339
14 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน เอกสารการบริหารสัญญา 68838
15 กกพ.3853/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และทำสัญญาในลักษณะต่อเนื่อง 2821
16 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9 กันยายน 2554 (รวมหนังสือเวียนกองพัสดุ ปีงบประมาณ 2554) 4190
17 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 3655
18 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 3956
19 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างทั่วไป) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 3101
20 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวบรวมในรูปแบบไฟล์ PDF) - ปรับปรุงครั้งที่ 1 4017
21 วิธีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีตกลงราคากรณีไม่มีสถานที่เก็บ 13320
22 แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ (งานซ่อมใหญ่) 3406
23 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญาที่เงื่อนไขในการจัดหาครุภัณฑ์ 4527
24 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีบอกเลิกสัญญา) 19974
25 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 9106
26 การจำหน่ายพัสดุ 7707
27 แนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5693
28 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 5040
29 การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 7064
30 การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน 3625
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย