ระเบียบการเงินการคลัง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชกฤษฎีเงินวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 admin 2212
2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0407.2/ว 95 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ admin 2936
3 คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online admin 6260
4 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 admin 2092
5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online admin 2339
6 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน admin 6349
7 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน admin 2704
8 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 365 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS admin 2424
9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS admin 5467
10 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 155 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online admin 2563
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย