เกี่ยวกับองค์กร
  • ประวัติกองพัสดุ

    logo_rid_thai_C

    นับตั้งแต่เริ่มตั้งกรมคลอง การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเพียงเจ้าหน้าที่เป็นชุดทำงาน ทำหน้าที่จัดหาพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ไม่มากนัก โดยปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ จนกระทั่งถึงสมัยกรมทดน้ำ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับแผนกซึ่งรวมงานด้านพัสดุกับงานพาหนะทางน้ำไว้ด้วยกัน เรียกว่า "แผนกพัสดุและยานพาหนะทางน้ำ สังกัดกองบัญชี โดยยังคงมีหน่วยพัสดุประจำตามโครงการก่อสร้างทุกแห่งด้วย ต่อมาเมื่อภารกิจและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกออกจากงานพาหนะทางน้ำเป็น "แผนกพัสดุ" สังกัดกองคลังใน พ.ศ.2478 และเมื่องานพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานขยายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จึงได้ยกฐานะแผนกพัสดุขึ้นเป็น "กองพัสดุ" ใน พ.ศ.2495 เป็นต้นมา

  • คำสั่งกรมชลประทาน/กองพัสดุ
  • กรอบอัตรากำลัง

    construc

  • ภาพกิจกรรม
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย