เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบพิมพ์ (พด.)
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างแบบพิมพ์ (พด.)

ลำดับ

รหัส พด.

ชื่อแบบพิมพ์  (ดาวน์โหลดทั้งหมด)

1

พด.01

รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า

2

พด.02

รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แก้ไขไฟล์แนบ)

3

พด.03

ลำดับทางเดินรายงานความต้องการพัสดุ

4

พด.04

ทะเบียนรายงานความต้องการพัสดุ

5

พด.05

ใบแจ้งราคาครั้งหลังสุด/ราคากลางหรือราคามาตรฐาน

6

พด.06

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการซื้อโดยวิธีพิเศษ

7

พด.07

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการจ้างโดยวิธีพิเศษ

8

พด.08

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการซื้อโดยวิธีตกลงราคา หรือวิธีกรณีพิเศษ(ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

9

พด.09

ใบแจ้งให้เสนอราคาเพื่อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือวิธีกรณีพิเศษ  (แก้ไขไฟล์แนบ) (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

10

พด.12

ใบรับซองราคา

11

พด.13

ใบรับซองสอบราคา

12

พด.14

บัญชีขอรับเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา

13

พด.15

บัญชีส่งใบประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

14

พด.16

ใบเปรียบเทียบราคา

15

พด.17

ใบเปรียบเทียบราคาจ้างก่อสร้าง

16

พด.18

ทะเบียนรับซองประกวดราคา

17

พด.19

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)

18

พด.20

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) - แก้ไใหม่ตามคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

19 

พด.20-1

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

20 

 พด.20-2

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

21

พด.20-3

หนังสือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินประกันผลงาน) - แนบท้ายคำสั่ง ที่ 112/2557 ลว. 5 มิถุนายน 2557

22

พด.21

หนังสือวางหลักประกันสัญญา

23

พด.22

ใบสั่งซื้อ (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึก ผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

24

พด.22-1

ใบสั่งซื้อ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

25

พด.23

ใบสั่งจ้าง(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

26

พด.23-1

ใบสั่งจ้าง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

27

พด.24

ทะเบียนคุมใบสั่ง

28

พด.25

ทะเบียนคุมใบสำคัญจากใบสั่ง

29

พด.26

ทะเบียนคุมสัญญา

30

พด.27

ทะเบียนสัญญา

31

พด.28

บัตรสถิติราคาการซื้อ

32

พด.29

บัตรสถิติราคาการจ้าง

33

พด.30

ทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจำวัน

34

พด.31

ทะเบียนรับประจำวัน

35

พด.32

ใบเบิก-จ่ายพัสดุ

36

พด.33

ใบจ่ายวัสดุ

37

พด.34

ทะเบียนจ่ายประจำวัน

38

พด.35

บัตรพัสดุประจำคลังพัสดุ

38

พด.36

ใบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

40

พด.37

ใบแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

41

พด.38

รายงานการตรวจรับพัสดุ

42

พด.39

รายงานการตรวจการจ้าง

43

พด.40

ใบตรวจรับพัสดุ

44

พด.41

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด

45

พด.42

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งสัญญา (แก้ไขแบบฟอร์มใหม่ เมื่อ 26 ธันวาคม 2554)

46

พด.43

บัญชีวัสดุ

47

พด.44

ใบรับสิ่งของ

48

พด.45

ใบจ่ายยืมพัสดุ

49

พด.47

บัตรงบหน้าครุภัณฑ์

50

พด.48

รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ

51

พด.49

รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ์

52

พด.50

แบบรายงานประจำปีบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด

53

พด.54

หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

54

พด.55

บัญชีพัสดุที่ขอจำหน่าย

55

พด.56

บัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ชำรุด

56

พด.57

ประกาศขายทอดตลาด

57

พด.58

ใบเสนอราคาซื้อพัสดุ ขายทอดตลาด

58

พด.59

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

59

พด.59-1

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

60

พด.ุ62

ใบสั่งเช่า (ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

61

พด.62-1

ใบสั่งเช่า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)(ยกเลิก) ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

 
ตัวอย่างสัญญา
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างสัญญา
001-แบบสัญญาซื้อขาย
002-แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง (แก้ไข 16 กรกฎาคม 2557)
003-สัญญาจ้างทำความสะอาด 
004-สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
005-สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
006-สัญญาจ้าง (จ้างทำของ) 
007-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
008-สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
009-สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
011-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
012-สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
013-สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 
014-สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
015-สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
016-สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
017-สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 
018-สัญญาเช่าเครื่องจักรกล (แก้ไข 6 กุมภาพันธ์ 2558)
019-สัญญาเช่าอาคารที่ทำการ
020-สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย(ใช้กับองค์การทหารผ่านศึก)
 
ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ส่วนบริหารสินทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   (เฉพาะหน่วยงานที่ยกยอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับหน่วยงานใดที่ไม่ปรากฏรายชื่อ อยู่ระหว่างการยกยอดข้อมูล)

 
ตัวอย่างหนังสือ-แบบฟอร์ม ปรับใช้
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างแบบพิมพ์ (พด.)
  
  ลำดับ     ชื่อตัวอย่างเอกสาร  
 

เอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด  (word)

1

2011-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยวิธีตกลงราคา

2

2012-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีตกลงราคา

3

2021-บันทึก-รายงานขอซื้อ โดยวิธีกรณีพิเศษ

4

2022-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีกรณีพิเศษ

5

2031-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยวิธีพิเศษ

6

2032-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยวิธีพิเศษ

7

2033-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยวิธีพิเศษ

8

2041-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยสอบราคา

9

2042-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยสอบราคา

10

2043-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยสอบราคา

11

2051-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยประกวดราคา

12

2052-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยประกวดราคา

13

2053-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง โดยประกวดราคา

14

2061-บันทึก-รายงานขอซื้อ   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15

2062-บันทึก-รายงานขอจ้าง   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16

2063-บันทึก-รายงานขอจ้างก่อสร้าง   โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17

2071-ตัวอย่างประกาศสอบราคาซื้อ

18

2072-ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้าง

19

2073-ตัวอย่างประกาศสอบราคาเช่า

20

2074-ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

21

2081-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ

22

2082-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง

23

2083-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาเช่า

24

2084-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

25

2091-ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26

2092-ตัวอย่างประกาศจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

27

2093-ตัวอย่างประกาศจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28

2100-ตัวอย่างรายงานผลการรับซองสอบราคา

 

ตัวอย่างหนังสือการบริหารสัญญา ดาวน์โหลด  (word)

29

3011-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานซื้อ)

30

3012-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานจ้างทั่วไป)

31

3013-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา   (งานจ้างก่อสร้าง)

32

3014-ตัวอย่างหนังสือเร่งเตือนให้ไปทำสัญญา

33

3015-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาจ้างกรณีพิเศษ   จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

34

3016-ตัวอย่างหนังสือสนองรับราคาจ้างกรณีพิเศษ   จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า(ยกเลิก)ให้ใช้ตามบันทึกผอ.พด.7238/2560 ลว. 14 ก.ย. 2560

35

3017-ตัวอย่างหนังสือเตือนให้ส่งมอบของ   (กรณีออกใบสั่ง)

36

3018-ตัวอย่างหนังสือเตือนให้ส่งมอบของ   (กรณีทำสัญญา)

37

3019-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาซื้อขาย)

38

3020-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาจ้าง)

39

3021-ตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ   (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

40

3022-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาจ้าง)

41

3023-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

42

3024-ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับ   (สัญญาซื้อขาย)

43

3025-ตัวอย่างหนังสือแจ้งปรับเนื่องจากส่งของเกินกำหนดอายุสัญญา   (สัญญาซื้อขาย)

44

3026-ตัวอย่างหนังสือแจ้งปรับเนื่องจากส่งมอบงานเกินกำหนดอายุสัญญา (สัญญาจ้างก่อสร้าง)

45

3027-ตัวอย่างบันทึกรายงานขออนุมัติปรับงานซื้อ

46

3028-ตัวอย่างหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาซื้อและให้นำค่าปรับไปชำระ

47

3029-ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ธนาคารชำระค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ   (สัญญาซื้อ)

48

3030-บันทึกขอถอนหนังสือค้ำประกัน

49

3031-ตัวอย่างหนังสือระงับการจำหน่ายโอนพันธบัตร

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

50

4011-ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อพัสดุเข้าขนย้ายสิ่งของ

51

4012-ตรายางงานคลังพัสดุ

 
แบบฟอร์มการรายงานตรวจการจ้าง
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน
 
ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ส่วนบริหารสินทรัพย์

ตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัด

 


ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย