คำสั่งด้านการพัสดุ
คำสั่งมอบอำนาจด้านการพัสดุ

คำสั่งที่

ลงวันที่

เรื่อง

สถานะ

ข 1326/2560 30 กันยายน 2560 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ บังคับใช้
149/2560 4 กันยายน 2560 การจ่ายเงินล่่วงหน้า บังคับใช้
ข 1356/2560 4 กันยายน 2560 มอบอำนาจการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ บังคับใช้
ข 1368/2559 14 ตุลาคม 2559 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญ บังคับใช้
ข 694/2558 7 กรกฎาคม 2558 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา บังคับใช้
ข 693/2558 7 กรกฎาคม 2558 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่ผุ้ว่าราชการจังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) บังคับใช้
124/2558 7 กรกฎาคม 2558

การจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

บังคับใช้
ข 128/2558 11 กุมภาพันธ์ 2558 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา(ยกเลิกคำสั่ง ที่ ข 1071/2557 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ข้อ 7 และ ข้อ 9) บังคับใช้
ข 1389/2557 25 พฤศจิกายน 2557 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้า บังคับใช้
ข 1148/2557 26 ตุลาคม 2557 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา บังคับใช้
ข 1071/2557
2 ตุลาคม 2557

มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการบริหารสัญญา

บังคับใช้

(ยกเลิกข้อ 7 และข้อ 9 โดยคำสั่งที่ ข 128/2558)
ข 1641/2556
12 ธันวาคม 2556

มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แก่ผุ้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ ข 417/2555 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556

บังคับใช้
ข 622/2556
9 พฤษภาคม 2556

มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

ยกเลิก

โดยคำสั่ง

ข 1071/2557

ข 417/2556
14 มีนาคม 2556

มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ ข 147/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข.1641/2556
ข. 500/2555
4 พฤษภาคม 2555

มอบอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

บังคับใช้
ข 197/2555
20 กุมภาพันธ์ 2555 บังคับใช้
ข 147/2555
6 กุมภาพันธ์ 2555 ยกเลิก
โดยคำสั่ง
โดยคำสั่งที่ ข 417/2556
ข 148/2555
6 กุมภาพันธ์ 2555 ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข 622/2556
ข 1070/2554
14 ธันวาคม 2554 ยกเลิก
โดยคำสั่ง
ข 148/2555
ข 1039/2554
30 พฤศจิกายน 2554
เพื่อยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ ข 713/2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 และคำสั่งกรมฯ ที่ ข 748/2553 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข 1070/2554
ข 634/2554
21 กรกฎาคม 2554
(ถูกยกเลิกโดยคำสั่งกรม ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ) ปัจจุบันเป็นคำสั่ง 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
ยกเลิก
โดยคำสั่ง 238/2554 และ 15/2555
ข 748/2553
8 พฤศจิกายน 2553 ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข 1039/2554
ข 713/2553
15 ตุลาคม 2553
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข 1039/2554
ข 607/2552
14 กรกฎาคม 2552
(ถูกยกเลิกโดยคำสั่งกรมฯ ที่ ข 147/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555)
ยกเลิก
โดยคำสั่ง ข 147/2555
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่

ลงวันที่

เรื่อง

สถานะ

ข 545/2556
19 เมษายน 2556 บังคับใช้
ข 246/2551
6 มีนาคม 2551
ยกเลิก โดยคำสั่ง
ที่ ข 545/2556
372/2553
12 พฤษภาคม 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาข้อยุติในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีปัญหายุ่งยาก
บังคับใช้
ข 1094/2554
21 ธันวาคม 2554
เพื่อยกเลิกคำสั่งฯ ที่ ข 658/2553 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าค่าวัสดุและ่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
บังคับใช้
322/2548
17 พฤศจิกายน 2548 บังคับใช้
237/2547
14 กรกฎาคม 2547 บังคับใช้
 
คำสั่งด้านการบริหารพัสดุกรมชลประทาน

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554

  •  คำสั่งกรมชลประทาน ที่  238/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 15/2555)

 

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

  •  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 238/2554)
  •  ตัวอย่างแบบพิมพ์ (พด.) (PDF)  / Word
  •  ตัวอย่างหนังสือ แบบฟอร์ม  (ปรับใช้) (PDF)
 


ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย