เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017 เวลา 07:39 น.

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

1.  เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการดำเนินการตาม พรบ.ฯ โดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี

2. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2560  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

3. ตัวอย่างแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:59 น.