เอกสารประกอบการบรรยาย : พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:01 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย :

ไฟล์ 1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ไฟล์ 2  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ไฟล์ 3  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560