บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:18 น.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในกองหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการบริหารสำนักงาน

2) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชีการจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
5) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคลของกอง การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
7) ศึกษา วางแผน กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8) วางแผน กำกับ ดูแล การปรับปรุงสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
9) วางแผน กำกับ ดูแล การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
10) กำกับ ดูแล การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการโดยมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบเรียบเรียงรายงานต่างๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้การบริหาร การประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
11) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไป บริหารทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมถึงพิจารณาคำร้องเรียน คำอุทธรณ์ เพื่อให้การวินิจฉัยปัญหา และการตีความตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม

2) ศึกษา วิเคราะห์ การทำหนังสือหารือ ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้การให้ความเห็นประกอบการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และนำเสนอผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
4) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจด้านการพัสดุ และคำสั่งด้านการบริหารพัสดุ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล วางแผน ตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ การปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
8) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ และจัดวางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัสดุ เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดการความรู้ การนิเทศและติดตามประเมินผล เสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ เพื่อให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
10) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
11) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

ส่วนจัดหาพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกำหนดหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความถูกตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล วางแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน
3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล กลั่นกรอง และจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
6) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล และจัดทำหนังสือเสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา สำหรับงานที่คณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี และนำเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการก่อหนี้ผูกพันตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด
7) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง
8) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลและเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามแผนงานที่วางไว้
9) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อระเบียบและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้เสนอราคา/เสนองาน เพื่อให้การพิจารณาคำอุทธรณ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม
10) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
11) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

 

ส่วนสัญญาพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และพิจารณาจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและถูกต้องตามคำสั่ง ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

2) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ พิจารณา ให้ความเห็นในการขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง การบอกเลิก การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา ของสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขข้อกำหนด
3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ พิจารณาดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติเบิกเงินชดเชยค่างานส่วนที่เพิ่มหรือเรียกคืนค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การขอเบิกเงินล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การคืนหลักประกัน การโอนสิทธิเรียกร้องการขอรับเงิน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเงื่อนไขที่กำหนด
5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การออกหนังสือรับรองผลงานให้คู่สัญญา เพื่อเป็นหลักฐานว่าคู่สัญญาได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนด และยืนยันความถูกต้องว่าได้ออกหนังสือดังกล่าวจริง
6) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การรายงานความก้าวหน้า การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง การเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง
7) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล และดำเนินการบันทึกข้อมูลการบริหารสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางที่กำหนด
8) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประสาน ติดตาม เร่งรัดผลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง และจัดทำฐานข้อมูลการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตามงาน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
9) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อระเบียบและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง พิจารณาร้องเรียน ของคู่สัญญา เพื่อให้การให้การพิจารณาเป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นธรรม
10) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
11) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการรับ การเก็บรักษา การเบิก-จ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุหรืองาน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ กำหนดรหัสครุภัณฑ์ การขอเบิกโอนครุภัณฑ์ การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบันทึกปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ
6) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคลังพัสดุและบัญชีพัสดุ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

ส่วนบริหารสินทรัพย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดวางระบบบริหารสินทรัพย์ของกรมประเภทครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์กรอบครุภัณฑ์ การกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Specification) การกำหนดราคามาตรฐานพัสดุ การกำหนดประเภทพัสดุ และการกำหนดชื่อเรียกของพัสดุ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานแนวเดียวกัน
4) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล วางแผน ดำเนินการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล วางแผนติดตามและประเมินผล การซ่อมบำรุง การใช้งาน และประเมินความคุ้มค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
7) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับ ดูแล การขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” การจัดทำบัตรทะเบียนชั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมชลประทานกำหนด
8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน การขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 12:46 น.