ตัวอย่างแบบฟอร์มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:35 น.

 

101 ตัวอย่างบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
201 ตัวอย่างบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง (งานก่อสร้าง)
401 ตัวอย่างบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการ เห็นชอบราคากลาง  (งานซื้อหรือจ้างทั่วไป)
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กระดาษทำการ)
เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (PPT)
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ตัวอย่างประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้าง ebidding
>>ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ebidding
>>เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่ 19 พย. 62)
>>สรุปขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และช่องทางการติดต่อสอบถาม
>>แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
>>ประกาศ+เอกสาร+เอกสารแนบท้าย (zip)
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ตัวอย่างประกาศเชิญชวนจ้าง (ทั่วไป)
>>ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง (ทั่วไป)
>>สรุปขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และช่องทางการติดต่อสอบถาม
>>แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ตัวอย่างประกาศเชิญชวนซื้อ
>>ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ebidding  (เพิ่มข้อความวรรคท้ายตามหนังสือ ว 334)
>>ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
>>ใบแจ้งรายละเอียดพัสดุ
>>ตัวอย่างเงื่อนไขเฉพาะ
>>สรุปขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และช่องทางการติดต่อสอบถาม
>>แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:52 น.