หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

คำสั่งบุคลากรกองพัสดุ

คำสั่งโอน/ย้ายข้าราชการ/บรรจุและแต่งตั้ง

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งเลื่อนตำแหน่ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center