หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ

คำสั่งมอบอำนาจด้านการพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งด้านการเงินและบัญชี

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งด้านการบริหารพัสดุกรมชลประทาน

คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center