หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง/คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งกรมหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง/คำสั่งด้านการเงินและบัญชี

คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center