หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

กฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

กฎหมายและระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
คลิกที่นี่..

มติคณะรัฐมนตรี

คลิกที่นี่..

หนังสือเวียน/ข้อตอบหารือ

ดาวน์โหลด

ระเบียบการเงินการคลัง

คลิกที่นี่..

ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ

คลิกที่นี่..

แนวทางปฏิบัติระบบ e-GP

คลิกที่นี่..

ระบบราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่นี่..

พรบจัดซื้อจัดจ้าง2560

คลิกที่นี่..

คำสั่งกรมชลประทาน

คำสั่งบุคลากรกรมชลประทาน

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งบริการด้านการพัสดุ

คลิ๊กที่นี่..

คำสั่งกรมหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center