หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ระบบสารสนเทศทางด้านพัสดุ

ระบบสารสนเทศทางด้านพัสดุ

ทะเบียนชั้นงานก่อสร้าง

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

ระบบหนังสือเวียนกองพัสดุ กรมชลประทาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบหนังสือเวียนกองพัสดุ กรมชลประทาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน (AMS)

เข้าสู่ระบบ
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center