หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ตัวอย่างแบบฟอร์มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (PPT)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center