หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

เกี่ยวกับกองพัสดุ

ประวัติกองพัสดุ

History

กฏกระทรวง

ministerial regulations

วีดีโอ

Video

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Responsibilities

โครงสร้างผู้บริหาร

Executive structure

หมายเลขโทรศัพท์

Phone

หนังสือเวียน

Circular Letter

รายงานการประชุม

Report

เฟสบุ๊คกองพัสดุ

Facebook Supply RID

คลังความรู้ KM

KM

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

Official practice

คณะทำงานกองพัสดุ

Working Group

หน่วยงานภายในกองพัสดุ

Internal departments of the parcel division

ระบบสารสนเทศทางด้านพัสดุ

Work System

ข่าวประชาสัมพันธ์

News