หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ระบบงานภายในกองพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุลผู้อำนวยการกองพัสดุ เข้าร่วม
ประชุมประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจและ
นำเข้าข้อมูลสินทรัพย์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จัดประชุมโดยงานพัสดุ...
26 พฤษภาคม 2563 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุลผู้อำนวยการกองพัสดุ เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนจริงวันสถาปนา
กรมชลประทานครบรอบปีที่ 118 ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ...
26 พฤษภาคม 2563 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ และ
นายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโดยมี
คุณมุกญาดา ผิวขาวเ เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมบันทึก
วิดีโอเพื่อจัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้สถาน..
26 พฤษภาคม 2563 อ่านต่อ..

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center

>>>>>>>>>>