หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ระบบงานภายในกองพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ ได้กล่าว
สื่อสารทิศทางการจัดการความรู้ กองพัสดุ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรกองพัสดุมีทิศทางการทำงาน
และเป้าหมายเดียวกัน ...
25 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุลผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบริหารพัสดุ การควบคุม การจำหน่าย และ
การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 ...
25 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุลผู้อำนวยการกองพัสดุ เข้าร่วม
ประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ที่ดำเนินการในปี
งบประมาณ พ.ศ.2562...
20 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ..

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>