หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ระบบงานภายในกองพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กองพัสดุครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกองพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ br>
2 มีนาคม 2564 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ ประชุม
คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 119 ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
23 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ..
img
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ สื่อสารวัฒนธรรม
องค์การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย เพื่อนำไปสื่อสารถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
วัฒนธรรม " HOPE ”...
22 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ..

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>