หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

ระบบงานภายในกองพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

กรมชลประทานได้จัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ประกาศ/กฎระเบียบ/ระเบียบ/คำสั่ง

ประกาศ/กฎระเบียบ/ระเบียบ/คำสั่ง ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

ระบบหนังสือเวียน

หนังสือเวียนเป็นหนังสือที่มีผู้รับเป็นจานวนมาก เป็นหนังสือที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรดำเนินงานไปอย่างราบรื่น.

เข้าสู่ระบบ

E-learning

วัตุประสงค์จัดทำเพื่อส่งเสริมให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทางด้านพัสดุ และให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา กระบวนการทั้งหมดด้านพัสดุ.

เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบทะเบียนชั้้นงานก่อสร้างชลประทาน

วัตถุประสงค์การจำทำระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชลประทาน(หลักเกณฑ์ใหม่)นั้น.

เข้าสู่ระบบ

เว็บบอร์ด คำถาม-คำตอบ ปัญหาด้านพัสดุ

เว็บบอร์ดนี้จัดทำเพื่อให้ทุกท่านที่ต้องการ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง