หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

นับตั้งแต่เริ่มตั้งกรมคลอง การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเพียงเจ้าหน้าที่เป็นชุดทำงาน ทำหน้าที่จัดหาพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ไม่มากนัก โดยปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ จนกระทั่งถึงสมัยกรมทดน้ำ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับแผนกซึ่งรวมงานด้านพัสดุกับงานพาหนะทางน้ำไว้ด้วยกัน เรียกว่า "แผนกพัสดุและยานพาหนะทางน้ำ สังกัดกองบัญชี โดยยังคงมีหน่วยพัสดุประจำตามโครงการก่อสร้างทุกแห่งด้วย ต่อมาเมื่อภารกิจและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกออกจากงานพาหนะทางน้ำเป็น "แผนกพัสดุ" สังกัดกองคลังใน พ.ศ.2478 และเมื่องานพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานขยายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จึงได้ยกฐานะแผนกพัสดุขึ้นเป็น "กองพัสดุ" ใน พ.ศ.2495 เป็นต้นมา .

กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center