หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

แนวทางปฏิบัติระบบ e-GP

แนวทางปฏิบัติระบบ e-GP

ตัวอย่างเอกสาร-แบบบฟอร์ม วิธี e-market และ วิธี e-bidding
คลิ๊กที่นี่..
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ e-Marketing และ e-Bidding (e-GP ระยะที่ 3)
คลิ๊กที่นี่..
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 3
คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center