หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
คลิ๊กที่นี่..
เอกสารประกอบการบรรยาย
คลิ๊กที่นี่..
ระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊กที่นี่..
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 423 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง คลิ๊กที่นี่..
กองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Call Center