หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

[EP.1] การมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

EP.1 การมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..