หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

[EP.5]การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

[EP.5]การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..