ค้นพบ 38 ผลลัพธ์

โดย supply
เสาร์ 20 ก.ค. 2019 9:21 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
หัวข้อ: จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1356

Re: จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก...
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:35 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ
หัวข้อ: สอบถาม ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึกขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อนการส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 882

Re: สอบถาม ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึกขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อนการส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่

การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะต้องบันทึกข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงของการส่งมอบงาน เพื่อให้ได้เอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่พิมพ์ออกมาจากระบบถูกต้องและใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดังกล่าวต้องบันทึกในวันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การบริหารพัสดุ
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1167

Re: สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)

การจำหน่ายพัสดุ ต้องดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบข้อ 215 ก่อนว่าหมดความจำเป็นแล้ว และได้รับความเห็นชอบให้จำหน่าย แล้วจึงดำเนินการจำหน่ายตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การบริหารพัสดุ
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1167

สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)

วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1) (ค) ต้องมีการตรวจสอบตามข้อ 215 วรรคแรก ก่อนใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ใช้คนเดิมย้ายไปแล้วแต่ประสงค์ซื้อ โดยที่หน่วยงานยังไม่ได้ตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การบริหารพัสดุ
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 795

Re: สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง

สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ หรือระเบียบฯ ข้อ 213 - 219 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณ
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การบริหารพัสดุ
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 795

สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง

การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่ หรือจะต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณก่อน
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การบริหารพัสดุ
หัวข้อ: หน่วยงานต้องการนำประกาศขายทอดตลาดขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบ e-GP จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1102

Re: หน่วยงานต้องการนำประกาศขายทอดตลาดขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบ e-GP จะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (โดยเรียนอธิดีกรมบัญชีกลาง) พร้อมแนบประกาศขายทอดตลาด เพื่อให้กรมบัญชีกลางนำประกาศการขายทอดตลาดเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางต่อไป
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน
หัวข้อ: หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1138

Re: หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้

กรณีดังกล่าว ตามระเบียบฯ ข้อ 192 วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้...
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:28 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน
หัวข้อ: หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1138

หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน

หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน โดยกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:28 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน
หัวข้อ: การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1018

Re: การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามความในมาตรา 109 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงานเป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี นั้น ก่อ...
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:27 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน
หัวข้อ: การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1018

การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:25 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
หัวข้อ: เข้าใช้งานในระบบ e-GP แต่ระบบแจ้งให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เป็นเพราะเหตุใด
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3351

เข้าใช้งานในระบบ e-GP แต่ระบบแจ้งให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เป็นเพราะเหตุใด

กรณีที่ระบบให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ โดยระบบจะกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ทุกๆ 6 เดือนซึ่งรหัสผ่านที่จะตั้งต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว หากต้องการใช้รหัสเดิมได้ จะต้องดำเนินการ Reset Password ให้เรียบร้อย และเมื่อ log in เข้าระบบไ...
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:25 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
หัวข้อ: สอบถามว่า e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแบบใด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 817

Re: สอบถามว่า e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแบบใด

e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องใช้ e-mail ส่วนบุคคลโดยเป็น Domain ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Free mail ได้ เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น
โดย supply
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:24 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
หัวข้อ: สอบถามว่าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่สามารถใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน เนื่องจากลืมรหัสผ่าน ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1259

Re: สอบถามว่าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่สามารถใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน เนื่องจากลืมรหัสผ่าน ต้องดำเนินการอย่างไร

ไปที่หน้าเว็บไซต์ระบบ e-GP แทนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน โดยเลือกระบบลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน และ e-mail (ที่ระบุไว้ในลงทะเบียนครั้งแรก) ระบบจะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ไปให้ที่ e-mail ดังกล่าว ถ้าจำ e-mail ดังกล่าวไม่ได้ ให้ลงทะเบียนใหม่เป็นหัวหน้าเ...

ค้นหาขั้นสูง