ค้นพบ 25 ผลลัพธ์

โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:18 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 7405

Re: กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรื

กรณีผู้ค้าเสนอราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ มิได้กำหนดกรณีซื้อหรือจ้าง มีเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ 2.1.17
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:16 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถาม ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนเดียวได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 679

Re: สอบถาม ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนเดียวได้หรือไม่

การกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ทุกวงเงินหน่วยงานจะต้องแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีองค์ประกอบ ค...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:16 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถาม ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนเดียวได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 679

สอบถาม ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนเดียวได้หรือไม่

ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนเดียว หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กำหนดราคากลางได้หรือไม่
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:16 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถาม กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะศึกษาหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้จากที่ใด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 605

Re: สอบถาม กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะศึกษาหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้จากที่ใด

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:15 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 524

Re: สอบถามเรื่อง ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ

ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 12.2 ของประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กำหนดกรณีที่หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว หากกรมบัญชีกลางังไม่ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน หน่วยงานของรัฐนั้น สามารถใช้บัญชีผู้...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:15 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 524

สอบถามเรื่อง ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ

ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ หน่วยงานสามารถใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้แล้วต่อไปได้หรือไม่
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:02 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำลังจะหมดอายุ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 530

Re: สอบถามเรื่อง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำลังจะหมดอายุ

ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการดังนี้ 1) กรณีได้ยื่นคำขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐไว้แล้วก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ 2) กรณีมิได้ยื่นคำขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐนั้น ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีความประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกา...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:02 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: สอบถามเรื่อง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำลังจะหมดอายุ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 530

สอบถามเรื่อง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำลังจะหมดอายุ

กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ โดยทะเบียนเดิมได้หมดอายุก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หรือทะเบียนกำลังจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ต้องดำเนินการอย่างไร
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:01 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้เมื่อใด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 543

Re: การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้เมื่อใ

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการาคากลาง ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไม่พร้อมกัน ดังนี้ 1) สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขาก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:00 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้เมื่อใด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 543

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้เมื่อใด

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 2 ของประกาศฯ ทุกสาขางานก่อสร้างสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันใช่หรือไม่
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:00 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: ผู้ค้าสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 502

Re: ผู้ค้าสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนจะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เป็นผู้ค้ากับภาครัฐก่อน เมื่อได้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน สามารถเข้าไปดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หรือเลื่อนชั้น ตามประเภทสาขางานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการราคากลาง ในระบบ e-GP โดย...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 6:59 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง “ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ไหน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 529

Re: ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง “ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ไหน

การประกาศเป็นผู้ค้ากับภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 6:59 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง “ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ไหน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 529

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง “ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ไหน

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง “ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามประกาศรายชื่อหรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหนบ้าง
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 6:56 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: การคำนวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณไว้ ตั้งแต่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 829

Re: การคำนวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณไว้ ตั้

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 กำหนดว่าในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานขอ...
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 6:56 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: การคำนวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณไว้ ตั้งแต่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 829

การคำนวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณไว้ ตั้งแต่

การคำนวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป มีวิธีการคำนวณอย่างไร
โดย สชป5
จันทร์ 26 พ.ย. 2018 6:56 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง
หัวข้อ: กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลางแล้ว จะต้องนำไปประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลากี่วัน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 483

Re: กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลางแล้ว จะต้องนำไปประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลากี่วัน

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) ข้อ 18 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศ...

ค้นหาขั้นสูง