ค้นพบ 3 ผลลัพธ์

โดย สชป2
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2469

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะมีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้
โดย สชป2
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2469

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท หน่วยงานต้องนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ เนื่องจากต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561
โดย สชป2
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:02 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2406

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย กรณีนี้หน่วยงานสามารถเรียกผู้เสนอราคามาลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้หรือไม่

ค้นหาขั้นสูง