ค้นพบ 3 ผลลัพธ์

โดย สชป3
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:06 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: สอบถามกรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2494

สอบถามกรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ

กรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ ปรากฏว่ารายการที่ 1 มีผู้มายื่นข้อเสนอรายเดียว และผ่านการพิจารณา ส่วนรายการที่ 2 มีผู้มายื่นเสนอราคา 3 ราย ผู้ชนะคือ คนที่ผ่านการพิจารณาและเสนอราคาต่ำสุด กรณีนี้ ต้องรอให้พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ ว...
โดย สชป3
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:05 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2428

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไ

ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือนำเสนองานได้ ตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยให้กำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอร...
โดย สชป3
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:05 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2428

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และต้องกำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่า 1 วันหรือไม่ และต้องกำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่...

ค้นหาขั้นสูง