หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่

โพสต์แล้ว: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 3:47 am
โดย จีฟุน
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน
สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา
แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และต้อง
กำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน
และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่า ๑
วันหรือไม่

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรื

โพสต์แล้ว: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 4:54 am
โดย supply
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 44 วรรคสาม กำหนดว่า การกำหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือนำเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดำเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า ๑ วันได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน

ดังนั้น จึงสามารถกำหนดได้ตามระเบียบดังกล่าว