หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

โพสต์แล้ว: จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:23 am
โดย สชป11
กรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถูกต้องรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาฯ อยากทราบว่าผู้ที่มีหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้นคือใคร

Re: การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:56 am
โดย supply
วิธี ตามระเบียบฯ ข้อ 56 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงเงื่อนไขเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผล เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้