หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:29 am
โดย สชป8
กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารฯ ทุกรายหรือไม่

Re: หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:57 am
โดย supply
กรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาแล้ว ไม่มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาใหม่ ผู้ซื้อมีสิทธิขอคืนค่าซื้อเอกสารได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561