หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

โพสต์แล้ว: จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:31 am
โดย สชป8
กรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคาหน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร

Re: สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:58 am
โดย supply
หน่วยงานสามารถปฏิเสธ ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อห้ามตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 10 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ห้ามหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการตามกฎหมาย