หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามกรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:30 am
โดย สชป8
กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารฯ ทุกรายหรือไม่

Re: สอบถามกรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:58 am
โดย supply
ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (2) วรรคสอง กำหนดว่า ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น