หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:02 am
โดย สชป2
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย กรณีนี้หน่วยงานสามารถเรียกผู้เสนอราคามาลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้หรือไม่

Re: กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:40 am
โดย supply
กรณีดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ตามมาตรา 66 วรรคสอง ก่อน จึงจะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไว้มาลงนามในสัญญาได้ ส่วนการดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ จึงไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์