หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am
โดย สชป2
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท หน่วยงานต้องนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ เนื่องจากต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am
โดย สชป2
ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะมีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้