การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป3
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:04 am

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่

โพสต์โดย สชป3 » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:05 am

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และต้องกำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่า 1 วันหรือไม่ และต้องกำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่า 1 วันหรือไม่

สชป3
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:04 am

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไ

โพสต์โดย สชป3 » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:05 am

ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือนำเสนองานได้ ตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยให้กำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ให้กำหนดมากกว่า ๑ วันทำการได้ แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1