หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:46 am
โดย สชป4
กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร และเมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาฯ และดำเนินการจัดหาใหม่หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารรายเดิมหรือไม่

Re: กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:48 am
โดย supply
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 49 ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐเสียไปในการจัดทำเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาฯ ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก