หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
โดย supply
การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่ หรือจะต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณก่อน

Re: สอบถามเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจะจำหน่ายรถประจำตำแหน่ง

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
โดย supply
สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ หรือระเบียบฯ ข้อ 213 - 219 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณ