การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

หลักการจัดทำการลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

โพสต์โดย supply » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:27 am

การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: การดำเนินการทิ้งงานทำอย่างไร

โพสต์โดย supply » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:28 am

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามความในมาตรา 109 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงานเป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี นั้น ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะเสนอความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. รวบรวมเอกสารในการจัดหาทั้งหมดว่าหน่วยงานดำเนินการโดยวิธีใดจนกระทั้งได้ผู้ชนะการเสนอราคา

2. รวมรวมเอกสารโต้ตอบทั้งหมดพร้อมไปรษณีย์ตอบรับ

3. ขั้นตอนการเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานถ้าเป็นกรณีไม่มาทำสัญญา

ให้เปิดโอกาสหลังจากที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญาในเวลาที่กำหนด ส่วนกรณีทำสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเปิดโอกาสหลักจากที่บอกเลิกสัญญาแล้ว การทำหนังสือเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ทำหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีไปถึงนิติบุคล ฉบับที่ 2 มีไปถึงผู้บริหารผู้ซึ่งมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมไปรษณีย์ตอบรับทั้ง 2 ฉบับ กรณีที่หนังสือไปรษณีย์ส่งคืนผู้ฝากเนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ หรือไม่มีชื่อตามจ่าหน้า กรณีนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งว่าเป็นที่อยู่เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นที่อยู่เดิมก็ไม่ต้องทำหนังสือเปิดโอกาสให้ชี้แจงซ้ำ แต่ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้หน่วยงานทำหนังสือเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลไปยังที่อยู่ใหม่อีกครั้ง เมื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญาชี้แจงกลับมาขอให้หน่วยงานพิจารณาคำชี้แจงว่ารับฟังได้หรือไม่อย่างไร ถ้าพิจารณาเห็นว่าคำชี้แจงไม่อาจรับฟังได้ ให้รวมรวมเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบแจ้งผู้ทิ้งงานตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่มีการใช้สิทธิทางศาลก็ขอให้แนบคำฟ้องหรือคำพิพากษามาด้วย


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1