หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:28 am
โดย supply
หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน โดยกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร

Re: หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am
โดย supply
กรณีดังกล่าว ตามระเบียบฯ ข้อ 192 วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้