การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บบอร์ดนี้จัดทำเพื่อให้ทุกท่านที่ต้องการ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กรุณาลงทะเบียนเข้าใช้งาน)
kpd1234
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 25 ก.ค. 2018 4:01 am

การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย kpd1234 » พุธ 25 ก.ค. 2018 4:04 am

รายการงาน/โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือยัง อ้างระเบียบหรือหนังสือฉบับใด

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย supply » พุธ 25 ก.ค. 2018 10:39 am

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 วรรคแรก กำหนดว่า "เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ"

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ข้อ 1.1 กำหนดว่า "กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมายความถึง เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมารณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ"

สำหรับาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมชลประทาน อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น งาน/โครงการงบปี 2562 ที่อยู่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด.678/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด http://supply.rid.go.th


ย้อนกลับไปยัง “ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ด (กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไขในการใช้งาน Webboard โดยละเอียด)”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 2